คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
205 หมู่ที่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4277-1460 โทรสาร 0-4277-1460