หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
Go to พืชศาสตร์

พืชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา…………………………………. ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (…………………) Bachelor of Science (………………………….)

Go to สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachalor of Science สาขาวิชา : สัตวศาสตร์ (Animal Science) คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า

Go to เทคนิคการสัตวแพทย์

เทคนิคการสัตวแพทย์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Veterinary Technology) โปรแกรมวิชา : เทคนิคการสัตวแพทย์คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า

Go to ประมง

ประมง

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมงBachelor of Science Program in Fisheries ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) Bachelor of Science (Fisheries) คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า

Go to วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารBachelor of Science Food Science and Technology ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)Bachelor of Science (Food Science and Technology)

Go to แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย

หลักสูตร : แพทย์แผนไทยบัณฑิต ชื่อภาษาอังกฤษ : …………………………….. สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า(สายวิทย์-คณิต)

Go to วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

หลักสูตร : …………………………….. ชื่อภาษาอังกฤษ : …………………………….. สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า

Go to บริบาลผู้สูงอายุ

บริบาลผู้สูงอายุ

หลักสูตร : …………………………….. ชื่อภาษาอังกฤษ : …………………………….. สาขาวิชา : บริบาลผู้สูงอายุ คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า

วิสัยทัศน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทย และตอบสนองประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มีอยู่ด้วยกัน 5 วิทยาเขต ซึ่งวิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาเขตที่5 ของมทร.อีสาน
Faculty of Natural Resources

คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรประมง หลักสูตร สัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงาม หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาโท ดำเนินจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตบัณฑิตให้ “คิดได้ ทำเป็น เน้นคุณธรรม และจริยธรรม” ปณิธาน (Determination) รู้หน้าที่ สามัคคี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนางาน บูรณาการเพื่อส่วนรวม วิสัยทัศน์ (Vision) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทย และตอบสนองประชาคมอาเซียน

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 4

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะผู้บริหาร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สายตรงคณบดี

Latest news

ติดต่อเรา/Contact us

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร