หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วิสัยทัศน์ : คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ วิจัย บริการวิชาการ และสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพและบริการ สำหรับผู้สูงอายุระดับภูมิภาคภายใน 5 ปี

สายตรงคณบดี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา/Contact us

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร