หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
Go to พืชศาสตร์

พืชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) Bachelor of Science Program in Plant Science

Go to สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachalor of Science สาขาวิชา : สัตวศาสตร์ (Animal Science) คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า

Go to เทคนิคการสัตวแพทย์

เทคนิคการสัตวแพทย์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Veterinary Technology) โปรแกรมวิชา : เทคนิคการสัตวแพทย์คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า

Go to ประมง

ประมง

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมงBachelor of Science Program in Fisheries ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) Bachelor of Science (Fisheries) คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า

Go to วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารBachelor of Science Food Science and Technology ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)Bachelor of Science (Food Science and Technology)

Go to แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย

หลักสูตร : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชื่อภาษาอังกฤษ :Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicineสาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า(สายวิทย์-คณิต)

Go to วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Health Science and Aesthetic สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า

Go to บริบาลผู้สูงอายุ

บริบาลผู้สูงอายุ

หลักสูตร :หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Gerontological Careสาขาวิชา : บริบาลผู้สูงอายุ คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า

ระดับปริญญาโท : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชื่อภาษาอังกฤษMaster of Science Program in Animal Production Technology หลักสูตร 2 ปี

ระดับปริญญาโท : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Thai Traditional MedicineProgram in ThaiTraditional Medicine หลักสูตร2ปี

วิสัยทัศน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทย และตอบสนองประชาคมอาเซียน

สายตรงคณบดี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา/Contact us

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร