2 มิถุนายน 2563 แผนกงานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมคืออาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ