🍃🍃คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการจัดเรียนการสอนหลักสูตรด้านการเกษตร ได้แก่ พืชศาสตร์ 🌱🌾🍃สัตวศาสตร์ 🐄🐑ประมง 🐳🐟🐠และหลักสูตรใหม่‼️คือ หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 🍃🎋ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันที่กระแสการรักสุขภาพเป็นที่สนใจของประชากรทุกระดับชั้น จึงได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แนวคิดโคกหนองนาโมเดล 💧💦🌴🎋สู่แหล่งอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แนวคิดโคกหนองนาโมเดล สู่แหล่งอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพหลังสถานการณ์โควิด 🦠🧪พื้นที่ 50 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 🧐🧐ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 🌡 และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจรับเทคโนโลยีไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพด้านนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทำให้สามารถสร้างพื้นที่ของตนเองให้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ฯ ได้ต่อไป ⬇️⬇️⬇️

🙏🙏พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 🙏🙏ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว🍃เศรษฐกิจพอเพียง 🍃 สามารถนำมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร 🌾💐🍄ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างสอดคล้องกันโดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน‼️ 30 : 30 : 30 : 10 ‼️ดังนี้ 🔽🔽🔽

❇️30% สำหรับแหล่งน้ำ โดยการขุดบ่อทำหนองและคลองไส้ไก่

❇️30% สำหรับทำนา ปลูกข้าว

❇️30% สำหรับทำโคกหรือป่า

✅ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

✅ก็คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ ดังนี้ ⬇️

1. มีกิน คือ มีผัก มีอาหารไว้กิน 🥬🥒🌽🥦🥑

2. มีอยู่ คือ สามารถตัดไม้ไปสร้างบ้าน ทำที่อยู่ได้ 🏡🏕🏠

3. มีใช้ คือ มีไว้ใช้สอยในครัวเรือน ใช้เป็นยาและสมุนไพร ใช้เป็นฟืน เป็นเครื่องมือใช้สอยในบ้าน 🍂🍁🎍🍀

4. มีความสมบูรณ์ และความร่มเย็น 🦋🌸🌺

❇️10% สำหรับที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ปลา วัว และควาย เป็นต้น🐄🐑🐮🐷🐽