🎉🎉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2563
– สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓
– สาขาการแพทย์แผนไทย👨‍⚕️🧑🏻‍⚕️👩🏼‍⚕️
สอบคัดเลือกในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=2381🎈🎈

Credit:แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน🥳🥳