การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

พันธกิจที่ 5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี

คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยจัดขึ้นได้แก่

วันที่ 15  กรกฎาคม  2563 ประเมินวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,

วันที่ 16  กรกฎาคม  2563 ประเมินวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม,

วันที่ 17  กรกฎาคม  2563 ประเมินวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์,

วันที่ 20  กรกฎาคม  2563 ประเมินวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์,

ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ ทางสาขาจะได้รับข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ที่เป็นประโยชน์ เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน และนำผลการประเมินฯ มาจัดทำรายงานประเมินตนเอง และพัฒนาให้ดีขึ้นในปีต่อไป ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาเพื่อเป็นกรรมการเข้าตรวจในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อาคารสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ