คณะทำงานศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตรายสำรวจติดตามผลการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการลูกข่าย

พันธกิจที่ 5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี

15 กรกฎาคม 2563 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะทำงานศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้ามาสำรวจติดตามผลการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการลูกข่าย ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง อาคารสำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ