โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีการศึกษา 2563

พันธกิจที่ 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร. ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง อาคารสำนักงานคณบดี ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การบริการนักศึกษาจากส่วนงานต่างๆ เป็นต้น