คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานการปลูกกัญชา

พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

20 กรกฎาคม 2563 มทร.อีสานวิทยาเขตสกลนคร ต้อนรับคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานการปลูกกัญชา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นส.พ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คทธ. ได้ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้มีการกราบไหว้สักการะพระพุทธพิพฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากนั้นได้มีการบรรยายสรุป กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง และยังได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงกัญชาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์อีกด้วย