โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบออนไลน์ ประจำปี 2563

พันธกิจที่ 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศสำหรับอาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนระบบออนไลน์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  และการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 วิทยากรโดย อาจารย์วุฒิพงษ์ ฮามวงศ์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศสำหรับอาจารย์และนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียน โดยใช้ Google Meet ร่วมกับ Google Classroom และเพื่อให้การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีความสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป