โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดสนุก (กิจกรรมที่ ๒ นวัตกรรมสัตว์น้ำอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ ๔.๐)

พันธกิจที่ ๓ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดสนุก (กิจกรรมที่ ๒ นวัตกรรมสัตว์น้ำอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ ๔.๐) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนครได้เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดโรงการอบรมในครั้งนี้  ณ ตึกสาขาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ