ประชุมคณะทำงานรับรองการตรวจสอบ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด ครั้งที่1/2562

“หมากเม่าสกลนคร” และ “น้ำหมากเม่าสกลนคร”

 

 

พันธกิจที่ ๓ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมคณาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรับรองการตรวจสอบ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด ครั้งที่1/2562 “หมากเม่าสกลนคร” และ “น้ำหมากเม่าสกลนคร” ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จากผลการดำเนินงานของ มทร.สกลนคร ที่ได้มีการวิจัยและพัฒนาหมากเม่าสกลนคร มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมทร.สกลนคร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประสานงาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication ;GI) “หมากเม่าสกลนคร และ น้ำหมากเม่าสกลนคร” ร่วมกับทางสมาคมหมากเม่าสกลนคร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดพัฒนาหมากเม่าของจังหวัดสกลนครให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน