ค่ายsteam เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

ค่ายsteam เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครนำทีมโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดค่ายsteam เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 เพื่อให้นักศึกษาระดับมัธยมปลายเกิดการเรียนรู้และตระหนักในการพัฒนาตนเองให้พร้อมกับอนาคตที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ภายในค่ายจะจัดให้มีกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่อง STEAM ศึกษา การทำโครงงาน STEAM เชิงอาชีพ ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม สาขาสัตวศาสตร์และสาขาประมง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสกลนครจำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมนี้ในรอบเดือนนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562,โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล จัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2562, ,โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2562,โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2562,โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2562,โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี