โครงการบริการวิชาการเชิงแนะแนว

พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการบริการวิชาการเชิงแนะแนว  โครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีแนวทางในการศึกษาต่อ เมื่อจบไปสามารถนำไประกอบอาชีพได้ และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลองอีกมากมาย อาทิ เช่น สาขาประมงได้มีกิจกรรมเครื่องทำอากาศกังหันน้ำอย่างง่าย โดยให้นักเรียนได้มีแนวคิด การออกแบบ ฝึกความสามัคคีในกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมโครงการนี้ได้ออกจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่างๆมากมาย ได้แก่ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ช้างมิ่งพิทยานุกูล แวงพิทยาคม พังโคนวิทยาคม กุดเรือคำพิทยาคาร ส่องดาววิทยาคม นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา เป็นต้น