ศึกษาดูงานกัญชาทางการแพทย์

ศึกษาดูงานกัญชาทางการแพทย์

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับคณะจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  โดยมี ผศ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะได้ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร