การถ่ายทอดองค์ความรู้

โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นที่ใช้น้ำน้อย

พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

16 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและงานประกันคุณภาพ จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นที่ใช้น้ำน้อย โดยมีผศ. ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมาย ศึกษาองค์ประกอบหลักที่สำคัญในกระบวนการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกับพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นในแปลงทดลอง คัดเลือกและพัฒนารูปแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ศึกษาการเพิ่มมูลค่าและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายกับพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่น ที่คัดเลือกแล้ว และเพื่อให้องค์ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย เกี่ยวกับแนวทางในการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพกับพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และใช้น้ำบาดาลให้เกิดคุณค่าสูงสุดและยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ