พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) และอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 โรงพยาบาลพังโคนและ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

พันธกิจที่ 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

20 สิงหาคม 2562 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย รศ.ดร.ชำนาญวิทย์  พรมโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทย และคณาจารย์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างโรงพยาบาลพังโคนและ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ และได้รับเกียรติให้คณะอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามได้เป็นวิทยากรอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับวิชาชีพ สร้างอาชีพ สร้างทักษะเฉพาะด้าน เป็นการพัฒนากำลังคน เป็นการตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ