วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ศึกษาดูงาน “การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านจัดการศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย”

พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

19 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เข้าศึกษาดูงาน “การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านจัดการศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย” โดยมี ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและงานประกันคุณภาพ และผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทย พร้อมคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และงานสมุนไพรในพื้นที่ปฏิบัติจริง และยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท อีกด้วย