ประกาศอัตราค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบฯ

งานบริหารงานทั่วไป คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอนำส่งเอกสารถึงผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.  สำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันบริการ ที่ มทร.อีสาน ๑๐๒๐/๐๕๓  ลงวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๓  เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอัตราค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบ

โดยงานบริหารงานทั่วไป คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้นำเอกสารสำเนาประกาศ นำขึ้นทาง เว็ปไซต์ ของคณะฯ ตาม QR code

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก >>>>> https://drive.google.com/open?id=1JEt51dNL4UvcNX2FtET0O3Rmf-HznTvM