#ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
หลักสูตรที่เปิดสอน
#ระดับปริญญาตรี 4ปี (วท.บ.),(พท.บ.)
-พืชศาสตร์
– สัตวศาสตร์
-เทคนิคการสัตวแพทย์
– ประมง
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– การแพทย์แผนไทย
– วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
-การบริบาลผู้สูงอายุ
#ระดับปริญญาโท
– การแพทย์แผนไทย์ (พท.ม.)
– เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.ม.)
#สนใจศึกษาต่อเข้าสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร หรือโทรศัพท์ 098-6022754
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 042-771440 ,083-0911590
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ