มีนาคม 13, 2019

สาขาพืชศาสตร์

Facebook : พืชศาสตร์ เดอะซีรีย์

Facebook :  สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร

สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

1. ชื่อสาขา/ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

2. เกี่ยวกับสาขาวิชา

          จุดเด่นของสาขาวิชาพืชศาสตร์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ คิดได้ วางแผนเป็น ทำได้จริง ในด้านการผลิตพืช

การเรียนการสอน

ระยะเวลา 4 ปี ปี 1 วิชาพื้นฐาน ปี 2-3 เน้นวิชาเลือกในสาขาวิชาชีพ และปี 4 ฝึกงานในสถานประกอบการ และปัญหาพิเศษ

3. ความสำคัญของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ปรัชญาและความสำคัญ

ปรัชญา  

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

ความสำคัญ

การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

  1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      1.2.1  มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  สำนึกในจรรยาบรรณของนักวิชาการเกษตรที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของไทย

      1.2.2  มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ หรือการเป็นเจ้าของกิจการ

                 1.2.3  บัณฑิตมีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและเป็นระบบ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยความรอบคอบประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

                  1.2.4 บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ และสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

4. โครงสร้างหลักสูตร

                 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า                   136       หน่วยกิต

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     General Education 30 หน่วยกิต Credits
1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            Social Sciences 6 หน่วยกิต Credits
1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        Humanities 6 หน่วยกิต Credits
1.3   กลุ่มวิชาภาษา        Languages 12 หน่วยกิต Credits
1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        Sciences and Mathematics 6 หน่วยกิต Credits
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      Major Courses 100 หน่วยกิต Credits
2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐาน        Basic Courses          55 หน่วยกิต Credits
2.2   กลุ่มวิชาบังคับ        Compulsory Courses               18    หน่วยกิต Credits
2.3   กลุ่มวิชาเลือก        Electives Courses 27 หน่วยกิต Credits
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      Free Electives 6 หน่วยกิต Credits

5. อาจารย์ประจำหลักสูตร

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
3490500500XXX อาจารย์ นางสุจิตรา เจาะจง ปร.ด.   วท.ม. วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ พืชสวน พืชสวน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558   2545 2541
5460500051XXX ผู้ช่วยศาสตรา จารย์ นายอัมพร  ภูศรีฐาน วท.ม.   ทษ.บ. พืชสวน   เทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการ เกษตรแม่โจ้ 2541   2531
3460500111XXX อาจารย์ นายอินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ M.Sc.       วท.ม.       วท.บ. Life and Environmental Science ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) Shimane University, Japan     มหาวิทยาลัยขอนแก่น       มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2548       2546       2539
1310600023XXX อาจารย์ นางสาววาสนา แผลติตะ Ph.D.     M.Ag.     B.Ag. Environmental Horticulture Environmental Horticulture Bio product   Chiba University, Japan   Chiba University, Japan Chiba University, Japan 2558     2555     2553
1430200022XXX อาจารย์ วรรณวิภา  พินธะ ปร.ด.   วท.ม.   วท.บ พืชไร่ (ปรับปรุงพันธุ์พืช) พืชไร่ (ปรับปรุงพันธุ์พืช) เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561   2554   2551

6. แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร) กรมการข้าว, กรมหม่อนไหม, กรมประมง, กรมพัฒนาที่ดิน, ธกส, องค์การสวนยาง, สกย. มหาวิทยาลัย, อบต.. อบจ., และเทศบาล ฯลฯ

บริษัททางการเกษตร (เมล็ดพันธุ์, ผลิตปุ๋ย ชีวภัณฑ์) ส่งเสริมการขาย นักวิชาการเกษตร ฟาร์มต่างๆ ฯลฯ

อาชีพส่วนตัว ทำนา ทำไร่ ป่าไม้ เพาะเห็ด ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร จำหน่ายต้นไม้ ที่ปรึกษาหมอดินหมอพืช  ฯลฯ

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ 6   หรือเทียบเท่า

8. ผลงานของสาขาวิชา

1) เทคโนโลยีการผลิตหมากเม่าพันธุ์ดี

2) การรวบรวม และปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

3) การรวบรวม และปรับปรุงฝ้ายที่เหมาะสมของจังหวัดสกลนคร

4)  การรวบรวม และพัฒนากระบวนปลูก และผลิตเนื้อครามคุณภาพสูง

5) เทคโนโนโลยีการผลิตผัก

6) เทคโนโลยีการผลิตเห็ด

7) การปลูกพืช และการจัดการพืชในโรงเรือน

8) เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตแมลงเพื่อชีววิธี และโปรตีนสำหรับมนุษย์

9)  การปรับภูมิทัศน์ และการตกแต่งสถานที่ และ

10) การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

9. ศิษย์เก่าสาขาวิชา

อ.ภาวิณี ท้าวเพชร อ.ไกรศรี ศรีทัพไทย เป็นต้น และหลากหลายอาชีพ อาทิ รับราชการ เอกชน และอาชีพส่วนตัว

10. ติดต่อสาขา

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Facebook : สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร