มีนาคม 13, 2019

สาขาสัตวศาสตร์

Facebook : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพฯ ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

1. ชื่อสาขา/ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาสัตวศาตร์/ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสัตวศาสตร์

Animal Science/ Bachelor of Science (Animal Science)

2. เกี่ยวกับสาขาวิชา

            จุดเด่นของสาขาวิชาสัตวศาสตร์

  1. อาจารย์ประจำสาขาฯ จบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์สูงในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ และปฏิบัติงานได้จริง
  3. มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนโรงผสมอาหารสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง

การเรียนการสอน

  1. ด้านการผลิตโคนม โคเนื้อ สุกร และสัตว์ปีก
  2. ด้านอาหารสัตว์ และการให้อาหารสัตว์
  3. ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  4. ด้านระบบสืบพันธุ์สัตว์
  5. ด้านโรค และการสุขาภิบาลโรคสัตว์

3. ความสำคัญของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุปhระสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาและความสำคัญ

มุ่งให้การศึกษา และส่งเสริมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ทั้งภาคแรงงาน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมประชากรจำนวนมาก นอกจากนี้การผลิตสัตว์เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ต้องผลิตวัตถุดิบในการผลิตอาหารสำหรับมนุษย์ ความสะอาดและความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ และความรู้ด้านการบริหารจัดการให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.2.1  สามารถนำเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์  ไปปฏิบัติทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตและการดำเนินงานในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.2  ปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักวิชาการเกษตร  ครูเกษตร  หรือนักวิชาการเกษตรตามสาขาและลักษณะวิชาที่ได้เลือกศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            1.2.3  ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักวิชาที่ได้มีการวางแผน และมีระบบด้วยความรอบคอบประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

            1.2.4  มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  สำนึกในจรรยาของนักวิชาการเกษตรที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของไทย

4. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                            136       หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     (General Education)                 30         หน่วยกิต

1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                       6          หน่วยกิต

                    Social Sciences                 

1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                       6          หน่วยกิต

                                Humanities           

1.3   กลุ่มวิชาภาษา                                                12         หน่วยกิต

                                Languages            

1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                    6          หน่วยกิต

                                Sciences and Mathematics             

2.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ (Major Courses)                             100       หน่วยกิต

                        2.1   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน                                          41         หน่วยกิต

                                Core Courses                    

2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                            44         หน่วยกิต

                                Compulsory Courses                      

2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก                                             15         หน่วยกิต

                    Electives Courses              

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)                               6          หน่วยกิต

 รายวิชา

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30     หน่วยกิต

General Education 30 Credits

1.1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6   หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

Social Sciences Courses 6 Credits. Select from the following courses:

00-011-001     พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข                           3(3-0-6)

                                                Social Dynamics and Happy Living

 00-012-001     การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                                            3(3-0-6)

                                                Life and Social Quality Development

                                                หรือรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

                                                or other courses in Social Sciences courses.

1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6   หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

Humanities Courses 6 Credits.  Study from the following courses:

00-021-001*  ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                           3(3-0-6)

Information  Literacy  Skills

00-021-002     การจัดการความรู้                                                               3(3-0-6)

Knowledge Management

00-022-001     คุณค่าของมนุษย์ :ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต                      3(3-0-6)

Human Value : Arts and Sciences in Daily Living

00-022-002     การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                           3(3-0-6)

Personality Development                       

00-023-001     กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ                                             3(2-2-5) 

Sport and Recreation for Health

หรือรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

or other courses in Humanities courses.

* บังคับเรียน

1.3)  กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

Languages Courses 12 credits. Select from the following courses:

00-031-101     ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน                                     3(3-0-6)

English for Study Skills Development

00-031-102     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                   3(3-0-6)

English for Communication

00-031-203     การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                             3(3-0-6)

English Reading for Academic Purposes

00-031-204     สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                       3(3-0-6)

English Conversation for Daily Life

00-031-205     การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                     3(3-0-6)

English Writing for Daily Life

00-032-001     การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง                                                     3(3-0-6)

Reading for Self Development

00-032-002     การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน                                            3(3-0-6)

Thai for Daily Life          

00-032-101     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                      3(3-0-6)

Thai for Communication

00-034-001     การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน                                       3(3-0-6)

Chinese Conversation for Daily Life

00-035-001     ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                   3(3-0-6)

Korean  for Communication

00-036-001     ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน                                                   3(3-0-6)

Khmer for Daily Life

หรือรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาภาษา

or other courses in Language courses.

1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

Science and Mathematics Courses 6 credits.  Study the following,

00-041-001     ชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                                            3(3-0-6)

Life and Environment

00-041-002     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่                                        3(3-0-6)

Science and Modern Technology

00-041-003     วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                                                       3(3-0-6)

Science for Health

00-041-004     เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด                  3(3-0-6)

Information Technology for Smart Living

00-041-005     การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   3(3-0-6)

Entrepreneurship in Science and Technology

00-042-001     คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน                                  3(3-0-6)

Mathematics and Statistics for Daily Life

หรือรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

or other courses in Science and Mathematics courses.

2)  หมวดวิชาชีพเฉพาะ     100    หน่วยกิต

2.1)  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน   41  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

02-020-101     เคมีทั่วไป 1                                                                      3(3-0-6)

General Chemistry 1

02-020-102     ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                                                         1(0-3-1)

General Chemistry Laboratory 1

02-040-102     ชีววิทยา                                                                          3(3-0-6)

Biology

02-040-103     ปฏิบัติการชีววิทยา                                                              1(0-3-1)

Biology Laboratory

02-022-201     เคมีอินทรีย์ 1                                                                    3(3-0-6)

Organic Chemistry 1

02-022-202     ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                                                       1(0-3-1)

Organic Chemistry Laboratory 1

03-021-301     ชีวเคมีทั่วไป                                                                     3(2-3-5)

General Biochemistry

02-040-123     จุลชีววิทยา                                                                       3(3-0-6)

Microbiology

02-040-124     ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                                          1(0-3-1)

Microbiology Laboratory

02-040-218     พันธุศาสตร์                                                                      3(3-0-6)

Genetics

02-040-219     ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                                          1(0-3-1)

Genetics Laboratory

02-070-103     หลักสถิติ                                                                         3(3-0-6)

Principles of Statistics

02-074-301     หลักการวางแผนการทดลอง                                                 3(3-0-6)

Principles of Experimental Design

03-081-101     พื้นฐานช่างเกษตร                                                              3(2-3-5)

Basic Farm Mechanics

03-021-102   หลักการเกษตร                                                                    3(3-0-6)

Principles of Agriculture

03-021-208     หลักและวิธีส่งเสริมการเกษตร                                                3(3-0-6)

Principles and Methods of Agriculture Extension

03-021-313     หลักธุรกิจเกษตร                                                                3(3-0-6)

Principles  of  Agricultural  Business

2.2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ   44  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

03-026-101     ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร                                                  1(0-3-1)

Agricultural Basic Skills

03-010-304     สัมมนาสัตวศาสตร์                                                              1(1-0-2) 

Animal Science Seminar 

03-010-405     ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์                                                        3(2-3-5)     

Special Problems in Animal Science                    

03-011-101     การผลิตสัตว์                                                                     3(3-0-6)

Animal Production

03-011-302     การผลิตสัตว์ปีก                                                                 3(2-3-5)     

Poultry Production      

03-011-308     การผลิตสุกร                                                                     3(2-3-5)      

Swine Production

03-011-309     การผลิตโคนม                                                                   3(2-3-5)     

Dairy Production

03-011-310     การผลิตโค-กระบือเนื้อ                                                         3(2-3-5)     

Beef and Buffalo Production     

03-011-316     การผลิตพืชอาหารสัตว์                                                         3(2-3-5)     

Forage Crops Production 

03-013-301     โภชนศาสตร์สัตว์                                                                3(3-0-6)

Animal Nutrition

03-013-302     อาหารและการให้อาหารสัตว์                                                 3(2-3-5)

Animal Feed and Feeding

03-014-201     กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง                                        3(2-3-5) 

Anatomy and Physiology of Domestic Animals

03-014-302     โรคและการสุขาภิบาลสัตว์                                                    3(2-3-5)  

Animal Diseases and Sanitation

03-015-301     การปรับปรุงพันธุ์สัตว์                                                          3(3-0-6)    

Animal Breeding

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกฝึกงานสัตวศาสตร์

03-010-202*    ฝึกงานสัตวศาสตร์                                                              3(0-24-0)

Field Practice Animal Science

03-010-303*    ฝึกงานสัตวศาสตร์ในสถานประกอบการ                                     3(0-24-0)

Field Practice Animal Science in Private Sector

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์

03-017-406*    สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์                                                    6(0-40-0)

Co-operative Education 

2.3)  กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

ให้เลือกเรียนตามความสนใจ ในกลุ่มวิชาต่างๆ

2.3.1) กลุ่มวิชาการผลิต

03-011-303     การผลิตเนื้อสัตว์ปีก                                                             3(2-3-5)     

Poultry Meat Production

03-011-304     การผลิตไข่                                                                       3(2-3-5)     

Egg Production  

03-011-305     การผลิตไก่พื้นเมือง                                                             3(2-3-5)     

Native Chicken Production

03-011-307     การผลิตนกกระจอกเทศ                                                       3(2-3-5)     

Ostrich Production

03-011-311     การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก                                              3(2-3-5)     

Small Ruminant Production

03-011-312     การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์                                                        3(2-3-5)

Organic Livestock Production

03-011-313     การผลิตสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                                     3(3-0-6)

Economic Sufficiency Animal Production

2.3.2) กลุ่มวิชาการจัดการ                       

03-012-401     การจัดการของเสียจากสัตว์                                                    3(2-3-5)

Animal Waste Management

03-012-402     การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก                                                       3(2-3-5)

Poultry Farm Management      

03-012-403     การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก                                              3(2-3-5)

Incubation and Hatchery Management  

03-012-404     การจัดการฟาร์มสุกร                                                           3(2-3-5)

Swine Farm Management  

03-012-405     การอนุรักษ์และการจัดการช้าง                                               3(2-3-5) 

Management and Conservation of Elephant

03-012-406     การจัดการฟาร์มปศุสัตว์                                                       3(2-3-5) 

Livestock Farm Management

03-012-407     การจัดการโรงเรือนสมัยใหม่                                                  3(2-3-5)  

Modern Housing Management

03-012-408     การจัดการทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว์                                       3(2-3-5)  

Forage and Pasture Management

2.3.3) กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์

03-013-402     โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์                                                     3(2-3-5)

Applied Animal Nutrition

03-013-403     โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง                                                    3(2-3-5)   

Ruminant Nutrition

03-013-404     วิเคราะห์อาหารสัตว์                                                            3(2-3-5)

Feed Analysis                                        

03-013-405     โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง                                                 3(2-3-5)

Non-Ruminant Nutrition

03-013-406     การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์                              3(2-3-5)

Feed Inspection and Quality Control

2.3.4) กลุ่มวิชาสุขศาสตร์และสรีรวิทยา

03-014-404     ปรสิตในสัตว์                                                                     3(2-3-5)

Animal Parasite

03-014-405     โรคและการสุขาภิบาลสุกร                                                    3(3-0-6) 

Swine Diseases and Sanitation    

03-014-406     โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก                                                 3(3-0-6)

Poultry Diseases and Sanitation

03-014-407     โรคและการสุขาภิบาลโค- กระบือ                                            3(3-0-6)

Cattle Diseases and Sanitation

03-014-408     กายวิภาคและสรีรวิทยาของช้าง                                              3(2-3-5) Anatomy and Physiology of Elephant

03-014-409     สรีรวิทยาและเทคโนโลยีการสืบพันธุ์                                         3(2-3-5) 

Physiology and Reproductive Technology

03-014-410     สรีรวิทยาการย่อยอาหารของสัตว์                                            3(3-0-6) 

Digestive  Physiology of Domestic Animals

03-014-411     พิษวิทยา                                                                         3(3-0-6) 

Toxicology

2.3.5) กลุ่มวิชาพฤติกรรมและการปรับปรุงพันธุ์

03-015-402     พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง                                                        3(3-0-6)

Behavior of Domestic Animals    

03-015-403     พฤติกรรมช้าง                                                                   3(3-0-6)  

Behavior of Elephant

03-015-404     เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์                                            3(2-3-5)

Biotechnology in Animal Production

2.3.6) กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์จากสัตว์

03-016-401     วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์                                                           3(2-3-5)

Meat Science   

03-016-402     น้ำนมและคุณภาพน้ำนม                                                      3(2-3-5)

Milk and Milk Quality

03-016-403     น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม                                                       3(2-3-5)

Milk and Milk Products

2.3.7) กลุ่มวิชาอื่นๆ

03-017-401     การประกวดและตัดสินสัตว์                                                    3(2-3-5)

Animal Showing and Judging                                                      

03-017-402     การจัดการธุรกิจช้าง                                                            3(3-0-6)

Business Management in Elephant

03-017-403     คชลักษณ์และการประกวดตัดสินช้าง                                        3(2-3-5)

Elephant Showing and Judging   

03-017-404     กฎหมายปศุสัตว์และสวัสดิภาพ                                               3(3-0-6)

Livestock Law and Welfare

03-017-405     เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร์                                        3(2-3-5)

Information Technology for Animal Science

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา

Credits or more of any course which are in the course of undergraduate level at Rajamangala University of Technology Isan can be registered under advisor’s or head of the department’s approval.

5. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา
อาจารย์ นางสาวเกศรา  อำพาภรณ์** วท.ม. วท.บ. สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อาจารย์   นางสาวอรอนงค์  พวงชมภู** ปร.ด. วท.ม. วท.บ. สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อาจารย์   นายกฤษณธร  สินตะละ วท.ม. วท.บ. สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อาจารย์ นายธนานันท์  บุญสิทธิ์ วท.ม. วท.บ. สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อาจารย์   นางไพวัลย์  ปัญญาแก้ว วท.ม. วท.บ. สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์

** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6. แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

1)  เจ้าของธุรกิจฟาร์มส่วนตัว เช่น ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตวปีก เป็นต้น

2)  ทำงานบริษัทเอกชน เช่น พนักงานขายอาหารสัตว์  สัตวบาลฟาร์ม นักวิชาการ เป็นต้น

3)  ทำงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

4)  รัฐวิสาหกิจ เช่น ธกส. เป็นต้น

5)  สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          รับผู้จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

8. ผลงานของสาขาวิชา

9. ศิษย์เก่าสาขาวิชา

10. ติดต่อสาขา

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร Tel: 042-991460 หรือ Facebook: สาขาวิขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพฯ ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร