มีนาคม 13, 2019

สาขาประมง

Facebook : Fisheries Rmuti Skc

สาขาประมง

สาขาประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 1. ชื่อสาขา/ชื่อหลักสูตร

สาขาประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

 • เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาประมงได้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างของหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริง ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Smart farming) มาผสมผสานกับงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง

การเรียนการสอน เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต โดยเปิดกว้างให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 3 แผนการเรียน ได้แก่

 • แผน 1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แผน 2 แบบสหกิจศึกษา
 • แผน 3 แบบฝึกประสบการณ์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ความสำคัญของหลักสูตร
 • ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • ปรัชญา และความสำคัญ

ปรัชญา: หลักสูตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ

ความสำคัญ: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ เช่น จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรที่ลดลงเพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น โดยบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามรายวิชา เน้นเสริมทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มากขึ้น

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา

1) มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประมง

2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพการประมง รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

4) มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ ขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

 • โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต แบ่งเป็น

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

    1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต

    1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต

    1.3   กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

   1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ  86 หน่วยกิต

     2.1   กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์   24  หน่วยกิต

     2.2   กลุ่มวิชาแกนเกษตร  3  หน่วยกิต

     2.3   กลุ่มวิชาชีพบังคับ   41  หน่วยกิต

     2.4   กลุ่มวิชาชีพเลือก  18   หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

4.  การศึกษานอกสถานที่    50   ชั่วโมง

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  50 หน่วยกิจกรรม

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางพัชรี  มงคลวัย** วท.ม. วท.บ. -วาริชศาสตร์ -วาริชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายโฆษิต  ศรีภูธร** ปร.ด. วท.ม. วท.บ. -ชีววิทยา -วิทยาศาสตร์การประมง -ประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนิศาชล  ฤาแก้วมา** วท.ด. วท.ม. วท.บ. -เทคโนโลยีชีวภาพ -เทคโนโลยีชีวภาพ -ประมง
อาจารย์ นางสาวสุพันธ์ณี สุวรรณภักดี** ปร.ด. วท.ม. วท.บ. -เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ -วิทยาศาสตร์การประมง -เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
อาจารย์ นางสาวพัชราวลัย  ศรียะศักดิ์** ปร.ด. วท.ม. วท.บ. -เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ -เทคโนโลยีการประมง -ประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสมศักดิ์  ระยัน ปร.ด. วท.ม. วท.บ. -เกษตรศาสตร์ -เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ -การประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุกัญญา  คำหล้า ปร.ด. วท.ม. วท.บ. -ชีวเคมี -การประมง -ประมง
อาจารย์ นางสาวณัทธิยา ชำนาญค้า ปร.ด. วท.ม. วท.บ. -วิทยาศาสตร์ทางทะเล -วิทยาศาสตร์การประมง -ประมง
อาจารย์ นางสาวสมพิศ  ตามสั่ง      วท.ม.      วท.บ -ชีววิทยา -ชีววิทยา
อาจารย์ นางสาวบุญทิวา  ชาติชำนิ วท.ม. วท.บ. -เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม -ประมง
อาจารย์ นางสาวอมรรัตน์  รังสิวิวัฒน์ วท.ม. วท.บ. -เกษตรศาสตร์ -ประมง
อาจารย์ นางสาวกนกกาญจน์  วรวุฒิ วท.ม. วท.บ. -ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม -การประมง
อาจารย์ นายบารมี  พ่วงพิศ ปร.ด. วท.ม. คบ. -เคมีอินทรีย์ -เคมีอินทรีย์ -เคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนัยนา เสนาศรี วท.ม. วท.บ. -การจัดการสิ่งแวดล้อม -ประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวจิตรา  สิมาวัน วท.ม. วท.บ. -เกษตรศาสตร์ -ประมง

**อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

1) ภาคราชการ ได้แก่ นักวิชาการประมง นักวิจัย ในหนวยงานราชการ

2) ภาคเอกชน ได้แก่ นักปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักวิจัย พนักงานส่งเสริมการตลาด ผู้จัดการฟาร์ม

3) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงธุรกิจที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4) หนวยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวของ

5) ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ผลงานของสาขาวิชา
 • อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศสำหรับเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ (รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ (ผศ.ดร.สมศักดิ์ ระยัน, อาจารย์บุญทิวา ชาติชำนิ)
 • การเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ำ (ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา)
 • การเพาะเลี้ยงแมงดานา (ผศ.พัชรี มงคลวัย)
 • ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมอไทยโดยใช้เทคนิค RAPD (ผศ.ดร.สุกัญญา คำหล้า)
 • การเลี้ยงกุ้งฝอย (อาจารย์อมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์)
 • ดินตะกอนและการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งน้ำ (ดร.ณัทธิยา ชำนาญค้า)
 • การใช้ระบบไบโอฟลอคในการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ดร.สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี)
 • การทำปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน (อาจารย์กนกกาญจน์ วรวุฒิ)
 • ศิษย์เก่าสาขา
 • ผศ.ดร.สุกัญญา คำหล้า อาจารย์สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.นัยนา เสนาศรี อาจารย์สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 • อาจารย์บุญทิวา ชาติชำนิ อาจารย์สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 • นายนพรัตน์ ยุทธไกร  บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • นายวิสิทธิ์ฎา อึ้งเจริญสุกานต์ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดขอนแก่น
 • นายจีรชัย ภู่ระกำ บริษัทภาโคฟีด จำกัด จังหวัดนครปฐม
 • นายสุรสิทธิ์ บุตราช บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • นางสาวชนวรรณ โทวรรณา อาจารย์สาขาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • ติดต่อสาขา

สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 205 หมู่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

โทรศัพท์ 042-771460 ต่อ 3107

Facebook: Fisheries Rmuti Skc

Facebook: FS @ RMUTI SKC