มีนาคม 13, 2019

สาขาประมง

Facebook : Fisheries Rmuti Skc

สาขาประมง

(Fisheries)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

(Faculty of Natural Resources)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

(Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon campus)

ชื่อหลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง

Bachelor of Science Program in Fisheries

ชื่อปริญญา      วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

Bachelor of Science (Fisheries)

ปรัชญาและความสำคัญ

          มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพประมง การผลิตสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อให้บัณฑิตสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด (Freshwater Fish Culture) โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ (Aquatic Animals Nutrition) โรคและปรสิตสัตว์น้ำ (Diseases and Parasites of Aquatic Animals) การจัดการคุณภาพน้ำทางการประมง (Water Quality Management for Fishery) และพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ (Genetics of Aquatic Animals) เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • หน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิชาการประมง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิจัย ธกส. และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
  • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจประมง เจ้าของฟาร์มสัตว์น้ำ เป็นต้น
  • บริษัทเอกชน เช่น ผู้จัดการฟาร์มสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายพันธุ์สัตว์น้ำ-เคมีภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ห้องแลป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น
  • การศึกษาต่อ เช่น ระดับปริญญาโท-เอก ในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งในและต่างประเทศ