มีนาคม 13, 2019

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหาร  คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของอาหาร  ก่อนการแปรรูป  ระหว่างการแปรรูป และการเก็บรักษา  ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งนับว่าเป็นสาขาที่มีความสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นตามนโยบายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก  ทำให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น

การเรียนการสอน

   •  เน้นด้านองค์ความรู้ทางวิชาการและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง

   • ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์

   • พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

ความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ

มีระบบห้องปฏิบัติการทางอาหารที่มีศักยภาพและเหมาะสมเพียงพอสำหรับการเรียนการสอน และฝึกทักษะด้านปฏิบัติการของนักศึกษา

• ห้องปฏิบัติการทางด้านไวน์

• ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

• ห้องปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้

• ห้องปฏิบัติการขนมและเบเกอรี่

• ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร ประกอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เบื้องต้นและเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารชั้นสูง ได้แก่ HPLC, GC, และ Atomic Absorption (AA)

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

1.  งานเอกชน

                1.1  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

                                –  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

                                –  เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

                                –  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

1.2  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

1.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านอาหาร

      ร้านเบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์อาหาร

 2. ภาครัฐ

                2.1  เจ้าหน้าที่อาหารและยา

                2.2  นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย

                2.3  นักโภชนาการ

                2.4  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย

3. การศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ (วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สามารถใช้รับรองเพื่อศึกษาต่อในหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาทางอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และวิศวกรรมอาหาร เป็นต้น

เครือข่ายความร่วมมือ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

    –  มหาวิทยาลัยในเครือราชมงคล

–  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

–  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

   –  Geisenheim Institute, Germany (Research and Training)

   –  Yunan Agricultural University, China

        (โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา)

   –  Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam

(โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา)

   –  Savannakhet University, Laos

(โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา)