มีนาคม 13, 2019

สาขาแพทย์แผนไทย


Facebook : แพทย์แผนไทย คณะทรัพฯ มทร.ราชมงคลสกลนคร

1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

2. เกี่ยวกับสาขาวิชา

รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประเภทหลักสูตร

          เป็นหลักสูตรเชิงวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

          จุดเด่นของหลักสูตร  มีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร  หลวงปู่ฟีบ สุภัทโท  โรงงานผลิตยาสมุนไพร  ห้องห้องแลปปฏิบัติการกายวิภาค)  ห้องแลปปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ห้องปฏิบัติการแลปจุลชีววิทยา ห้องแลปปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง  HPLC, GC, AAS, HPTLC

          การเรียนการสอน

หลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า           141             หน่วยกิต

            Total credits 136 Credits

โครงสร้างหลักสูตร

         Curriculum Structure  

             หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า                     33            หน่วยกิต                           

                                      1.1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         6            หน่วยกิต

                                      1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า           6            หน่วยกิต

                                      1.3)  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า                 12            หน่วยกิต

                                      1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

                                             ไม่น้อยกว่า                                   9            หน่วยกิต

                             หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                         102            หน่วยกิต

2.1)  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า           50            หน่วยกิต

2.2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ   ไม่น้อยกว่า           52                      หน่วยกิต

                             . หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                  6             หน่วยกิต

3.  ความสำคัญของหลักสูตร

          3.1 ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์หลักสูตร        

ปรัชญา

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย บนพื้นฐานภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อประชาชนสุขภาพดี

ความสำคัญ

การแพทย์แผนไทยมีประวัติและพัฒนาการมานานพร้อมกับการสร้างชาติ ต่อมามีการนำวิทยาการทางการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในประเทศ  ทำให้การแพทย์แผนไทยขาดการพัฒนาสืบทอดมาสู่คนรุ่นหลัง  การแพทย์แผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่ทรงคุณค่าในการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยใช้ศาสตร์ทางด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย ดังนั้นการแพทย์แผนไทยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมมิติด้านการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมและป้องกันโรค

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มุ่งเน้นการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ โดยผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทยให้มีองค์ความรู้ มีความสามารถในการบำบัด ดูและ รักษา โดยให้บริการแบบองค์รวม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่อการแพทย์แผนไทย  สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย  และนำองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยที่ได้รับ มาใช้ในการบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี  และสามารถให้บริการแบบวิชาชีพได้ในระดับสากล สามารถนำไปสร้างสุขภาพ สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถาบันสมทบ รับผิดชอบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตกำลังคนให้แก่ระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศ ปัจจุบันมีความต้องการบุคคลากรด้านสาธารณสุขในระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริม และป้องกันโรคของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะ สามารถปฏิบัติการและประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

 สาขาการแพทย์แผนไทย โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1) เพื่อผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนไทย ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในศาสตร์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยรวมทั้งพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำหลักและวิธีการทางการแพทย์แผนไทย มาใช้ในการดูแลสุขภาพ

การรักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมและป้องกันโรคในรูปแบบองค์รวม  ให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ

3) เพื่อให้บัณฑิตสามารถบริหารจัดการ การบริการทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ

สุขภาพและชุมชน

4) เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษา วิจัยหรือสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย สามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและการพัฒนาประเทศ

5) เพื่อให้บัณฑิตสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง

4. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า           141             หน่วยกิต

            Total credits 136 Credits

โครงสร้างหลักสูตร

         Curriculum Structure  

             หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า                     33            หน่วยกิต                           

                                      1.1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         6            หน่วยกิต

                                      1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า           6            หน่วยกิต

                                      1.3)  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า                 12            หน่วยกิต

                                      1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

                                             ไม่น้อยกว่า                                   9            หน่วยกิต

                             หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                         102            หน่วยกิต

2.1)  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า           50            หน่วยกิต

2.2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ   ไม่น้อยกว่า           52                      หน่วยกิต

                             . หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                  6             หน่วยกิต

5.  อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่ง วิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกล  พูลสวัสดิ์ วท.ม. คุรุศาสตร์เกษตร  
อาจารย์ ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
อาจารย์ เพ็ญศิริ      จันทร์แอ ส.ม สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  
อาจารย์ จตุพร  ประทุมเทศ วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
อาจารย์ กนกวรรณ  แสนสุภา สม. บริหารสาธารณสุขศาสตร์  

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6. แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพ ได้แก่

6.1 แพทย์แผนไทย/ในสถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน

6.1 อาจารย์และนักวิชาการในสถาบันการศึกษา

6.3 ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น ผู้ประกอบ

ธุรกิจอิสระทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ดำเนินการสปา 

          6.4 แผทย์แผนไทยประจำโรงงานผลิตงานสมุนไพร

7.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์        เกรดเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไป

8.  ผลงานของสาขา

          หนังสือ/ตำรา

พิเชษฐ์  เวชวิฐานและคณะ. 2561. สมุนไพรในป่าครอบครัวสกลนคร. สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

บุษบา ปันยารชุน, จงกล พูลสวัสดิ์, สุมล จึงอุดมเจริญ, วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์. 2553. เปรียบเทียบ

การรักษาโรคจับโปงแห้งในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระหว่างวิธีการักษาโดยการนวดไทยแบบราชส านักกับ

วิธีรักษาโดยการประคบด้วยสมุนไพร. เผยแพร่ใน 9 ภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ, หน้า 105-113.

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

โครงการพัฒนารูปแบบและสาระการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ขอรับหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย ผู้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ณ สถานที่ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 ผู้จัดโครงการ สภาการแพทย์แผนไทย ร่วมกับสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

          ระดับชาติ

          Ronnachai Poowanna, Naruedon Hodruecha , Piriya Kumchoo, Jatuporn Prathumtet, Jongkol Poonsawat. Influence of Duration Times of Storage on the Caffeic Acid Contents in Pandanus amaryllifolius Root Decoction. IJPS 2017; 13 (Supplement): 83-8.

ชาทิตย์ ศิริสวัสดิ์, รณชัย ภูวันนา, สินธู มิ่งแนน วิวัฒน์, ศรีวิชา และจตุพร ประทุมเทศ. ผลของระยะเวลาการเก็บต่อปริมาณสารไซรินจินในยาต้มบอระเพ็ด. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. (ฉบับเสริม). งานประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14. 2560.

จตุพร ประทุมเทศ พงสิทธิ์ แก้วพวง ศริญญา จันทพงษ์ และรณชัย ภูวันนา. การพัฒนาตำรับครีมย้อมผมหงอกจากเปลือกคูณและสีเสียดไทย. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. (ฉบับเสริม). งานประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14. 2560.

รณชัย ภูวันนา และคณะ แรงจูงใจในการเลือกเรียน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7. 1-3 กันยายน 2558.

จงกล พูลสวัสดิ์, ธนนันต์ ปาปะขี, วิวัฒน์ ศรีวิชา, พิเชษฐ เวชวิฐาน, รณชัย ภูวันนา, อุกฤษฏ์นาเมืองรักษ์, พัชริน ภูผาลินิน, วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์, ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, เพ็ญจันทร์ มีชนกิจ. 2553. การดูแลสุขภาพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร. เผยแพร่ใน วารสารการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก. 8, 2(ฉบับเสริม) (พ.ค.-ส.ค. 2553) 33 (การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2553.

รณชัย ภูวันนา, ชาทิตย์ ศิริสวัสดิ์, สินธู มิ่งแนน, วิวัฒน์ ศรีวิชา, จตุพร ประทุมเทศ, ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน และนฤวัตร ภักดี. ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อปริมาณสารไซรินจินในยาต้มบอระเพ็ด. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-เม.ย.). งานประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน  และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ  2561.

The Effective of Health Education Program by Application of Self-Efficacy Theory and Social Support on Behavioral Modification for Low Back Pain with Ruesee Dudton Exercise Personnel at Rajamangkala University of Tecthnology Isan, Sakon Nakhon Campus. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 244-249

            จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์, เพ็ญศิริ จันทร์แอ, ไอลดา ยืนยั่ง, ศุภชัย บุญเอก. ความเชื่อของมารดาหลังคลอดในภาคอีสาน เขตจังหวัดสกลนคร ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8. 22 – 23 ธันวาคม 2559

            เพ็ญศิริ จันทร์แอ, พัชรินทร์ บุรีแสง, วงเดือน ชาธิพา. การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน: กรณีศึกษาโรคเกี่ยวกับมดลูกของหมอเผิงแก้วดี ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8. 22 – 23 ธันวาคม 2559. ชื่อการประชุม วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0

            เพ็ญศิริ จันทร์แอ, วิไลพร คำประเทือง, มาลินี ตุ่ยไชย. ผลของการให้ความรู้เรื่องความเครียดร่วมกับการนวดกดจุดด้วยตนเอง เพื่อบรรเทาความเครียดในกลุ่มวัยทำงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation). 26 พฤศจิกายน 2560.

            กาญจนา คิดดีจริง, เพ็ญศิริ จันทร์แอ, สุพัตรา มนอิ่น, ธิดารัตน์ ศิริพัฒน์, จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์, นครินทร์ ศรีปัญญา, ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน. นวัตกรรมหุ่นโมเดลเส้นประธานสิบเพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาไทย  ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation).

            ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน, รณชัย ภูวันนา, จตุพร ประทุมเทศ และ เพ็ญศิริ จันทร์แอ. การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่แฟ้บ สุภัทโท) จังหวัดสกลนคร. งานประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14. 2560. The

Jatuporn Pratoomted, Warisada Sila-on, Utsana Puapermpoonsiri. High Dose Cefazolin for Entrapment in Interpenetrating Network Hydrogel Comprising of natural rubber and rice starch. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014; 9(1): 1-5.

Jatuporn Pratoomted, Warisada Sila-on, Chaiwute Vudjung, Utsana Puapermpoonsiri. Apparent Viscosity and Mechanical Properties Studies of Interpenetrating Network Hydrogel from Natural Rubber and Starch. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014; 9(1): 6-10.

Warisada Sila-on, Jatuporn Pratoomted, Utsana Puapermpoonsiri, Chaiwute Vudjung, and Wiwat Pichayakorn. Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch Interpenetrating Network Hydrogel.  Advanced Materials Research. 2014; 844:  77-80.

Utsana Puapermpoonsiri, Jatuporn Pratoomted, Warisada Sila-On, Chaiwute Vudjung. Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch. Advanced Materials Research. 2014; 844:  73-76.

Meenraya Somdangchai, Wayoon Klangphapan, Pawornrat Poungsiri, Jatuporn Pratoomted, Warisada Silaon, Utsana Puapermpoonsiri. Study of Cefazolin Entrapment and Release From Hydrogel Patch Comprising of Natural Rubber and Modified Starch. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014; 9(1): 33-37.

Ronnachai Poowanna, Naruedon Hodruecha , Piriya Kumchoo, Jatuporn Prathumtet, Jongkol Poonsawat. Influence of Duration Times of Storage on the Caffeic Acid Contents in Pandanus amaryllifolius Root Decoction. 1. 2017;13(1):83–8.

Kamolwan Jongjitt, Jaruwan Donthuan, Jatuporn prathumtet, Parichat Kaewkhamjan, Prakairat Kansuk. Determination of antioxidant, total phenolic compounds and facial cream formulation from Antidesma bunius extract. 1. 2017;13(1):209–18.

รณชัย ภูวันนา, ชาทิตย์ ศิริสวัสดิ์, สินธู มิ่งแนน ,วิวัฒน์ ศรีวิชา, จตุพร ประทุมเทศ,ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน และนฤวัตร ภักดี. ผลของระยะเวลาการเก็บต่อปริมาณสารไซรินจินในยาต้มบอระเพ็ด. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 2561; 16(1): 16-21.10th Annual Northeast Pharmacy Research

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

Jongkol Poonsawat, Wiwat Sriwicha, Saowalak Phankaew, Pornnipa Rattanaphook, Ronnachai Poowanna, Tanawat Nuangsri, Benjaporn Mayoon. Efficacy of Fresh Herbs Knee Mask Formula to Relieve Knee Pain in Osteoarthritis Elderly Patients. International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology 2018 (ICoFAB2018). August 30-31 2018.

Ronnachai Poowanna et al. Effects of Attire Herbal Compresses on reducing: low back pain at Sakon nakhon Thai Traditional Medicine Hospital (Luang Pu Fab Supatto). 11th Asia-Pacific Microscopy Conference (APMC11), Thailand, May 23 to 27, 2016.

Pinprapa Yangyun, Jongkol Poonsawat, Kanokon Nakhamin, Ronnachai Poowanna. Development of Foot Massage Creams using Essential Oils from Phlai (Zingiber montanum) To Relieve Foot Numbness in Diabetic Patients. International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology 2015 (IPSFAB 2015). 17 – 18 August 2015.

วิวัฒน์ ศรีวิชา พรประภา ชุนถนอม และรณชัย ภูวันนา. ผลของสารสกัดจากสมุนไพรต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Shigella dysenteriae. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6. 1-3 กันยายน 2558.

Ronnachai Poowunna, Natsajee Nualkaew, Somsak Nualkaew. 2015. Standardization of Thai Traditional Medicine Method for Treatment of Garcinia hanburuyi Hook.f Resins. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. (supplement). The International Conference on Herbal and Traditional Medicine Jan 28-30, 2015.

Penjun Meechonkit, Jongkol Poosawat, Vijittra Leardkamolkarn, Wiwat Sriwicha, Chareonsri Thonabulsombut, Ronnachai Poowanna et al. Primari Health Care by Thai Wisdom of Traditional Medicine: Case Study of Isan Folk Medicine Healer in Curative and Palliative Treatments of Symtoms Related to Neuromuscular Disorders. The 2nd International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference. December 6th-8th, 2012.

9.  ศิษย์เก่า

10. ติดต่อสาขา

Facebook  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มทร.อีสาน วข.สกลนคร