จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เกณฑ์ในการแบ่งการพิจารณาแบบยกเว้น Exemption และ แบบเร่งรัด Expedited
แบบฟอร์การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ
แบบฟอร์มขอใช้รถ
แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิ
แบบฟอร์มกู้เงิน
แบบฟอร์มสมัคร ชพค
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญาเงินยืม(ปริ้นหน้าหลังแผ่นเดียวกัน)

ใบขอรับเงินผ่านธนาคาร

สวัสดิการภายใน มทร.อีสาน