มีนาคม 13, 2019

ดาวน์โหลดเอกสาร

ริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วิธีดำเนินการมาตรฐาน NRFEC.pdf

คำชี้แจงอาสาสมัคร

บันทึกข้อความAF003-01

แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย

แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก

แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

แบบเสนอเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รายละเอียดการจัดส่งโครงร่างการวิจัย

หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ

แบบฟอร์มขอใช้รถ

แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิ

แบบฟอร์มกู้เงิน

แบบฟอร์มสมัคร ชพค

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สัญญาเงินยืม(ปริ้นหน้าหลังแผ่นเดียวกัน)

สวัสดิการภายใน มทร.อีสาน