คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 205 หมู่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0 4277 1460 (พื้นที่ทั้งหมด 1,580 ไร่)  •  

« ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์ม

«