ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติผศ.พัชรี มงคลวัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ราตรี พระนคร
รองคณบดีฝ่ายแผนและงานประกันคุณภาพ
รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หัวหน้าสาขา

ดร.ปิยวิทย์ เกษร
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
อาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ระยัน
หัวหน้าสาขาประมง
ผศ.ดร.สุกัญญา สายธิ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน
หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทย