มีนาคม 14, 2019

คณะผู้บริหาร

ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติผศ.ชัยณรงค์ ขาวทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ราตรี พระนคร
รองคณบดีฝ่ายแผนและงานประกันคุณภาพ
รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี