มีนาคม 14, 2019

บุคลากรสำนักงานคณบดี

นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาววราลักษณ์ เกตุไพบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีจันทร์ ฮวดพรหม
พนักงานการเงินและบัญชี
นายเฉลียว อินธิจันทร์
หัวหน้างานยานพาหนะ
นายสินสมุทร ไทยท้าว
พนักงานขับรถ,ช่างไม้