มีนาคม 14, 2019

บุคลากรฝ่ายบริหาร

ผศ.ชัยณรงค์ ขาวทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นางมุกดา ภูศรีฐาน
จนท.บริหารงานทั่วไป
นางสาววาสนา สกุลโพน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอาภรณ์ วงษ์สีดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพิชิตชัย เฒ่าอุดม
วิศวกร
นางรัชดา ชัยพรรณา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายสนิท คำลือฤทธิ์
พนักงานการเกษตร
นางสาวรุ่งนภา ไหวดี
นักวิชาการศึกษา