มีนาคม 14, 2019

บุคลากรฝ่ายบริหาร

ผศ.ชัยณรงค์ ขาวทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นางสาววาสนา สกุลโพน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ภาระงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ภาระงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร

นางสาวอาภรณ์ วงษ์สีดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

นายพิชิตชัย เฒ่าอุดม
วิศวกร

ภาระงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางรัชดา ชัยพรรณา
นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาระงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

นายสนิท คำลือฤทธิ์
พนักงานการเกษตร

ภาระงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวรุ่งนภา ไหวดี
นักวิชาการศึกษา

ภาระงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ