มีนาคม 15, 2019

บุคลากรฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ราตรี พระนคร
รองคณบดีฝ่ายแผนและงานประกันคุณภาพ
นางสาวสุภาภรณ์ ไตรย์พืชน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป