มีนาคม 15, 2019

บุคลากรฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุภาภรณ์ ไตรย์พืชน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน

ภาระงานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล