มีนาคม 15, 2019

บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
นางปุณญิสา เสนาคำ
จนท.บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย

ภาระงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

ภาระงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ

ภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

นายวิทยา ลีทอง
นักวิชาการศึกษา

ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวรัชดาภรณ์ หมั่นจิตร
นักวิชาการศึกษา

ภาระงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นางสาวพิไลวรรณ บุญรักษา
นักวิชาการศึกษา

ภาระงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

นางสาวจณิศาพัศ ทองกระสีสาโรจ์
พนักงานการเงินและบัญชี

ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวพจนา วงศ์กาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ภาระงานด้านโสตทัศนศึกษาและห้องสมุดคณะ