มีนาคม 15, 2019

บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
นายสัญทะยา เหระวัน
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางปุณญิสา เสนาคำ
จนท.บริหารงานทั่วไป
นายวิทยา ลีทอง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรัชดาภรณ์ หมั่นจิตร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพิไลวรรณ บุญรักษา
นักวิชาการศึกษา