มีนาคม 15, 2019

บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางสาวปฏิมากร ไชยเชษฐ
นักวิชาการศึกษา

หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา

ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา

ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวณัฐวดี สัพโส
นักประชาสัมพันธ์

ภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ภาระงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ภาระงานด้านแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์