มีนาคม 15, 2019

บุคลากรสาขาสัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์, เทคนิคการสัตวแพทย์

ดร.ปิยวิทย์ เกษร
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
ผศ.ดร.อรอนงค์ พวงชมภู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.พิทักษ์พล พรอเนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ
อาจารย์
ผศ.ดร.พงศธร กุนัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ขาวทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางพัชรินทร์ เอกปริญญา
อาจารย์
ผศ.ศิริพร สารคล่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายธนานันท์ บุญสิทธิ์
อาจารย์
ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฉัตรชัย แก้วพิลา
อาจารย์
ดร.ไพโรจน์ ภัทรปรีชา
อาจารย์
นายธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์
อาจารย์
นางสาวจุฬาสินี แมนสถิตย์
อาจารย์
ผศ.เกศรา อำพาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายขวัญชัย บุญรักษา
นักวิชาการศึกษา
นายสุมิตร พิชัย
ช่างไม้ ช 3
นางสาวศศิธร แก้วทอง
สารบรรณสาขาสัตวศาสตร์