มีนาคม 13, 2019

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

previous arrow
next arrow
Slider

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทย และตอบสนองประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต บริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

4. ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี

6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

7. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะแห่งการสร้างอาชีพ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย

ค่านิยมองค์กร (Value)

RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan

R = Reputation = มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุก ๆ ด้าน             

M = Morality = มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

U = Uniqueness = มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทาง         

T = Technology = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ

I = Integrity = มหาวิทยาลัยที่มีความสง่างาม เชื่อถือได้

คุณลักษณะของนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Student Characteristics)

Technology Literacy = มีความรู้ทางเทคโนโลยี                         

Effective Communication = มีทักษะการติดต่อสื่อสาร

Collaboration = มีความร่วมมือกับส่วนรวม                               

Ethics and Morality = มีคุณธรรม และ จริยธรรม

Corporate Social Responsibility = มีความรับผิดชอบต่อสังคม Professional skill = มีทักษะวิชาชีพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

(Graduates desired) v ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ

2. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสาขา วิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้

4. มีความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. มีความสามารถในการใช้ภาษา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้

Vตามอัตลักษณ์บัณฑิต

1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพ

2. สามารถพัฒนางานและแก้ปัญหางานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้