ผศ.สมศักดิ์ ระยัน

วทม.(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

หัวหน้าสาขาประมง

 

 
 

ผศ. ดร. โฆษิต ศรีภูธร

ปรด.(ชีววิทยา)

 

ผศ.พัชรี มงคลวัย

วทม. (วาริชศาสตร์)

 
 

สมพิศ ตามสั่ง

วทม. ชีววิทยา

 

วุฒิพงษ์ ฮามวงศ์

คอม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

นิศาชล ฤาแก้วมา

วทม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

 

จิตรา สิมาวัน

วทม.(เกษตรศาสตร์)

 

สุภัชญา ธานี

วทม. (ประมง)

 

นัยนา เสนาศรี

วทม. (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม)

 
  สุกัญญา คำหล้า  
 

ณัทธิยา ชำนาญค้า

วทม. (วิทยาศาสตร์การประมง)

 
 

บุญทิวา ชาติชำนิ

วทบ. (ประมง)

 
 

จารุวัฒน์ เครือศรี

วทบ. (ประมง)

 
  ชัยวัส ลีทอง