[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Natural Resources 2.5
natres.skc.rmuti.ac.th/natres/
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 20 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
3
บทความ blog ล่าสุดโดย
ขั้นตอนการทำปัญหาพิเศษ(๓) ส่วนที่สาม ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำ (ดาวโหลดจากลิ้งค์ด้านล่าง)admin
ขั้นตอนการทำปัญหาพิเศษ(๒) ส่วนที่สองตัวอย่างรูปแบบการจัดทำ (ดาวโหลดจากลิ้งค์ด้านล่าง)admin
ขั้นตอนการทำปัญหาพิเศษ(ดาวโหลดจากลิ้งค์ด้านล่าง)admin
เฟสบุ๊ค

https://www.facebook.com/pages/ประชาสัมพันธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ/1391329971135333?ref=hl
งานสายเกษตร

https://www.facebook.com/pages/งานสายเกษตร/228192954051375?ref=hl
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

http://flowerpungkon.wordpress.com/
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร

https://www.facebook.com/pages/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-วิทยาเขตสกลนคร/654121231334646?fref=ts
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

https://prnatres.wordpress.com

  
ประวัติความเป็นมา  
 

ประวัติและความเป็นมา

พ.ศ. 2530 จังหวัดสกลนคร แจ้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมขึ้นในพื้นที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในการพิจารณาของทางราชการเป็นว่ายังไม่สมควรจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมในจังหวัดสกลนครที่ขอ จึงให้ชะลอการจัดตั้งไว้ก่อน
          ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอรมาการเกษตรสกลนคร ในที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางด้านต่าง ๆ แล้วมีความเห็นชอบว่า สถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมแก่การทดลองวิจัยทางการเกษตร หากจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนครขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกแก่การประกอบอาชีพของราษฎรอย่างยิ่ง และยังส่งผลต่อการศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรมของนักศึกษา โดยตรงอีก
          จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ข้างต้นเป็นสถานที่ตั้งและโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมศึกษาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2532 มติเห็นชอบด้วยกับโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร และอนุมัติให้บรรจุโครงการ ฯ เข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติ ก่อตั้งมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเปลี่ยนชื่อจากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร เป็นคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีภารกิจหลักตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชากรแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรประมง หลักสูตร สัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงาม หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาโท ดำเนินจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งผลิตบัณฑิตให้ “คิดได้ ทำเป็น เน้นคุณธรรม และจริยธรรม
 
ปณิธาน (Determination)
รู้หน้าที่ สามัคคี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนางาน บูรณาการเพื่อส่วนรวม
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ
และภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทย และตอบสนองประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
    สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต
    บริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
7. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

 
อัตลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ
 
เอกลักษณ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
      คณะแห่งการสร้างอาชีพ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย

ค่านิยมองค์กร (Value)
RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan

R = Reputation          =  มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุก ๆ ด้าน
M = Morality              =  มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
U = Uniqueness        =  มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทาง
T = Technology         =  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ
I = Integrity               =  มหาวิทยาลัยที่มีความสง่างาม เชื่อถือได้

คุณลักษณะของนักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(
Student Characteristics)

          Technology Literacy                        =  มีความรู้ทางเทคโนโลยี
          Effective Communication                  =  มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
          Collaboration                                    =  มีความร่วมมือกับส่วนรวม
          Ethics and Morality                          =  มีคุณธรรม และ จริยธรรม
          Corporate Social Responsibility         =  มีความรับผิดชอบต่อสังคม
          Professional skill                             =  มีทักษะวิชาชีพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduates desired)
v ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1.  มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ  สังคม และประเทศชาติ
2.  มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา  สามารถปฏิบัติงานในสาขา
     วิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3.  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้
4.  มีความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5.  มีความสามารถในการใช้ภาษา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสื่อสาร  เพื่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
v ตามอัตลักษณ์บัณฑิต
1.  มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมปฏิบัติงานวิชาชีพ
2.  สามารถพัฒนางานและแก้ปัญหางานเพื่อบรรลุเป้าหมายได้