ชื่อ - นามสกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ราตรี พระนคร
ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :