ชื่อ - นามสกุล :อาจารย์ ดร. เปรมศักดิ์ พวงพลอย
ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :