ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพจนา วงศ์กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง :พนักงานห้องสมุด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
หน้าที่ในกลุ่ม :