ชื่อ - นามสกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร ภูศรีฐาน
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพืชศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :