ชื่อ - นามสกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรี มงคลวัย
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาประมง
หน้าที่ในกลุ่ม :