ชื่อ - นามสกุล :นายเสมอ ลาญาติ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานวิจัยและบริการวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
หน้าที่ในกลุ่ม :