ชื่อ - นามสกุล :รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
หน้าที่ในกลุ่ม :