ชื่อ - นามสกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร
ตำแหน่ง :คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :