ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาภรณ์ ไตรย์พืชน์
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :