ชื่อ - นามสกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ ขาวทอง
ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :