ชื่อ - นามสกุล :นายพิชิตชัย เฒ่าอุดม
ตำแหน่ง :รองหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0872356842
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :