โครงการให้ความรู้ในการผลิตและแปรูปหมาน้อย ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงาม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นำทีมโดย ผศ. อ่านเพิ่มเติม.

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาระดับปวส. สาขาพืชศาสตร์ ที่ศึกษาภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) ณ ไร่ภูตะวัน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาส อ่านเพิ่มเติม.