ข่าวอัพเดท:

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ร่วมกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจ ของนักศึกษานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ชั้นปีที่ 1 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอ พร้อมทั้งรับคำชี้แนะจากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมีกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี พระนคร ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.อโนทัย วิงสระน้อย ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Loading